`

Положення про Службу працевлаштування

Положення
про Службу з працевлаштування
студентів і випускників
ВСП "Маслівський аграрний фоховий коледж ім. П.Х. Гаркавого
Білоцерківського національного аграрного університету"

 1. Служба з працевлаштування студентів і випускників (далі Служба) - це функціональний структурний підрозділ коледжу, що створюється в межах встановленої чисельності працівників вищого навчального закладу, організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і керується у своїй діяльності цим Положенням.
 2. Метою діяльності Служби є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
 3. Основними завданнями служби є:
  • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
  • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
  • забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку освітніх послуг;
  • інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
  • здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.
 4. Напрями діяльності Служби:
  • забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників коледжу у працевлаштуванні за фахом;
  • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;
  • залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;
  • сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;
  • встановлення соціального партнерства з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцям);
  • запровадження системи зворотного зв'язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та навчальним закладом для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;
  • організація участі коледжу у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;
  • вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;
  • організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно - правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.
 5. Функції служби:
  • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
  • налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
  • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій керівництву коледжу;
  • співпраця з кадровими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
  • створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Служби, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Використання мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;
  • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;
  • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар'єри, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
  • надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті вищого навчального закладу;
  • подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про нього та спільний з державною службою зайнятості пошук першого робочого місця;
  • здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;
  • планування і координація роботи завідуючих відділеннями щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, інформування про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
  • здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;
  • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
  • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у рішенні питань працевлаштування;
  • вирішення питань організації виробничих практик - пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої практики, підтримання зв'язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників.
 6. Повноваження Служби:
  • здійснює свою діяльність у межах діючих законодавчих актів України, у тому числі чинних нормативних документів коледжу;
  • колектив підрозділу має право розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи Служби, відділень з питань працевлаштування студентів та випускників, організації виробничої практики студентів та надавати рекомендації адміністрації коледжу;
  • за завданням керівництва коледжу начальник Служби має право контролювати роботу відділень, предметних комісій, питань з організації виробничої практики та працевлаштування.
 7. Працівники Служби несуть відповідальність за:
  • неякісне виконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням;
  • невиконання або неналежне виконання обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; завдання коледжу матеріальної шкоди;
  • правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.
 8. Фінансування заходів Служби.
  • Фінансування заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, Дні кар'єри тощо) здійснюється за рахунок спонсорських надходжень від підприємств, установ та організацій (роботодавців) на підставі розробки кошторису, затвердженого директором коледжу.