`

Публічна інформація

Положення про коледж
Положення про організацію освітнього процесу
Статут Білоцерківського національного аграрного університету
Ліцензії та сертифікати
Колективний договір
Кошторис закладу освіти та всі зміни до нього
Штатний розпис закладу освіти
Посадові інструкції закладу освіти
Положення, що регламентують діяльність коледжу
План стратегічного розвитку на 2020-2025 рр.
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про методичну раду
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання
Положення про методичний кабінет
Положення про наставництво
Положення про роботу Школи педагогічної майстерності та Школи викладача-початківця
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про предметну(циклову) комісію
Положення про атестацію циклових комісій
Положення про тижні предметних(циклових) комісій
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників
Положення про приймальну комісію
Положення про розподіл обов"язків між членами приймальної комісії
Положення про наглядову раду
Положення про раду роботодавців
Інформація про голову наглядової ради Відокремленого структурного підрозділу "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету"
Положення про про бібліотеку ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету"
Положення про атестацію бібліотечних працівників
Положення про атестацію кабінетів і лабораторій
Положення, що регламентують виховну діяльність коледжу та діяльність органів студентського самоврядування
Структура та органи управління
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Кадровий склад закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Стипендіальне і соціальне забезпечення студентів
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу
Результати моніторингу якості освіти
Інформація про вакантні посади закладу освіти
Відомості про гуртожиток, вільні місця, розмір плати за проживання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Розмір плати за навчання
Система публічних закупівель PROZORO
Фінансова звітність закладу освіти
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога закладом освіти
Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю