Діяльність органів студентського самоврядування

Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму житті. Саме за студентства кожний стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми, І значна частина цих проблем - суто студентські проблеми, внутрішні проблеми у технікумі. Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас - доволі наївна думка. Їх слід вирішувати самотужки. Будьмо реалістами, допомагати ніхто не стане. Утім, самому вирішувати всі проблеми важко. Саме тому ми об"єдналися й вирішуємо свої студентські проблеми разом. А це і є студентське самоврядування, коли студенти спільно вирішують свої проблеми. Інакше кажучи, студентське самоврядування в Маслівському аграрному технікумі Білоцерківського НАУ являється формою управління, за якої студенти на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, курсу, спеціальності, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління.

Головна мета діяльності наших органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, чи є молодь, студентство споживачем, чи активним учасником суспільного життя.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

   Віділи студради Маслівського АК БНАУ 2017-2018 н.р.

Відділ студради

   П.І.П студента

    Номер           телефону

    Група

 

1

 Голова студради

Скуратівська Ірина

0964272473

         ВТ-15

 

2

Заступник голови

Кравченко Юля

0960062676

             ФК-15

 

3

Секретар студради

Войцун Олена

0986707149

           ВР-15

 

4

 

Академ відділ

Чередніченко Марина

09770684207

             ФК-15

 

Уніяка Богдан

0975198848

          ТТ-16

 

5

Виховної та кульмасової роботи

Мінчук Володимир

0678471216

         АТ-16

 

Ковтун Дмитро

0661306844

      МНФБ-17

 

Дзюбенко Олексій

0980070573

     МНФБ-17

 

6

 

 

 

 

 

Пошуково -дослідницької роботи

Соціальних питань

Прохорович Аліна

0660241745

            ФК-15

 

Сапіга Надія

09798849739

        ВТ-15

 

Кравчук Аліна

05052004712

            ТТ-17

 

Тереня Інна

0955931705

          ФБ-16

 

Давидова Віталіна

0686884789

          ФБ-16

 

7

Благоустрою та побуту

Кирилець Вікторія

0954641675

        Мен-16

 

Залізна Наталія

0973576231

          ФБ-16

 

8

Спортивно-оздоровчої роботи

Вархоляк Костянтин

0666897658

          ФГ-15

 

Литвиненко Андрій

0663382097

          ТТ-17

 

Бондар Богдан

0964702131

         АД-17

9

     Інформації

       Шульга Софія

0985953359

           ФБ-16

  Кирієнко Владислава

0675830275

         МНФБ-17

   Сокальський Ілля

0660105919

          ТТ-16

10

Національно-патріотичного виховання

  Генералов Михайло

0979728428

         АГРО-17

  Данилюк Дмитро

0978828236

          ФГ-17

Ми приймаємо активну участь у конкурсах, змаганнях, круглих столах, акціях, відкритих виховних заходах, фестивалях, як внутрітехнікумовського так і районного, регіонального, обласного , всеукраїнського рівнів.


ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

в Маслівському аграрному технікуміім. П.Х.Гаркавого

Білоцерківського НАУ

Загальні положення

1.Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Маслівському аграрному технікумі

2. Студентське самоврядування в технікумі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в технікумі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до ради студентського самоврядування.

4. Студентське самоврядування створюється на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування технікуму.

5. У своїй діяльності студентське самоврядування керується законодавством України, наказом Міністерства освіти і науки України №1010 від 15.11.2007р., Статутом МАТ БНАУ і Положенням про студентське самоврядування в МАТ БНАУ .

6. Перелік повноважень студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування в МАТ БНАУ й узгоджується з адміністрацією технікуму.

7. У своїй діяльності студентське самоврядування не дублює роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацює з нею.

8. Студентське самоврядування технікуму може співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9. Студентське самоврядування є вільним від втручання політичних партій та рухів,громадських та релігійних організацій.

10. Адміністрація технікуму зобов’язана створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів технікуму та його структурних підрозділів.

Мета і завдання студентського самоврядування

1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

2. Діяльність студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

3. Основні завдання студентського самоврядування:

- захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов"язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об"єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

- сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Структура й організація роботи студентського самоврядування

1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні технікуму та його структурних підрозділів: відділення, академічної групи, гуртожитку.

2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Органи студентського самоврядування відділень та навчальних груп обираються відкритим голосуванням. Членів ради студентського самоврядування обирають відкритим (за вимогою - таємним) голосуванням терміном на один рік. Голову ради студентського самоврядування обирають таємним голосуванням на студентських виборах терміном на один рік (термін може бути подовжений).

3. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів технікуму, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування в МАТ БНАУ;

- формують і затверджують склад студради, визначають термін їх повноважень;

- студрада є колегіальним органом на засадах рівного представництва від усіх відділень;

- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, педради технікуму та їхніх структурних підрозділів (загальних зборів або конференції технікуму);

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти студради і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями студентського самоврядування.

5. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків студентів технікуму.

Голова студради

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності студради;

- представляє інтереси студентської громади технікуму на рівні міста і області, а також може делегуватися на Всеукраїнську студентську раду;

- має право брати участь у засіданнях педагогічної ради технікуму при розгляді питань студентського життя та бути членом навчально-виховної комісії (за потребою);

- делегує свої повноваження заступнику;

- забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів:

- ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та рад студентського самоврядування всіх рівнів для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов"язки.

Секретар студради

- веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

6. Голова та секретар студради відповідають за збереження документації студради.

7. Студрада створює відділи: відділ національно-патріотичного виховання, відділ пошуково-дослідницької роботи, культурно-масовий відділ, сектор захисту прав студентів, спортивно- оздоровчий відділ, прес-центр, соціально-побутовий відділ, відділ благоустрою та побуту.

8. Засідання ради студентського самоврядування - проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числ а обраних до їхнього складу членів. Студрада приймає рішення простою більшістю голосів.

9. Засідання студради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

10.Студентські ради відділень та спеціальностей підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності студентські ради відділень та спеціальностей керуються законодавством України, наказом Міністерства освіти і науки України №1010 від 15.11.2007р., Статутом МАТ БНАУ і Положенням про студентське самоврядування в МАТ БНАУ.

11. Рішення рад студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

12. Між студрадою, студпрофкомом та адміністрацією технікуму може укладатись угода про співробітництво.

Права и обов'язки студради

1. Рада студентського самоврядування має право:

2. отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

3. звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та студентських рад відділень та спеціальностей стосовно питань, що належать до кола їх повноважень, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

4. вести конструктивний діалог з адміністрацією технікуму щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, рад студентського самоврядування всіх рівнів, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян», вимагати реагування на скарги згідно з чинним законодавством;

5. делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України;

6. виводити зі складу ради самоврядування її членів в разі невідповідності моральної поведінки та успішності рішенням більшості членів студради.

2. Рада студентського самоврядування зобов'язана:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов"язків;

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

- координувати свою діяльність у технікумі з первинною профспілковою організацією студентів;

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в МАТ БНАУ та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях педагогічної ради та навчально-виховної комісії технікуму;

- брати участь в засіданнях молодіжного активу міста, села.

Права й обов"язки адміністрації МАТ БНАУ щодо взаємодії із студентським самоврядуванням

1. Адміністрація технікуму має право:

- отримувати інформацію про діяльність студради (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту МАТ БНАУ та Положення про студентське самоврядування у Маслівському АТ БНАУ

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводить студрада(загальних зборах, конференціях, засіданнях студради тощо).

2. Адміністрація технікуму зобов'язана:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв"язком, Інтернетом тощо;

- інформувати раду студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів технікуму;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну,

фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у технікумі;

- матеріально заохочувати голову та активістів студради.

Міжнародна діяльність ради студентського самоврядування

1. Студрада може співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об"єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією технікуму.

3. Міжнародна діяльність студентського самоврядування технікуму має сприяти формуванню позитивного іміджу технікуму та держави.

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Маслівського АТ БНАУ в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду навчального закладу.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Маслівський аграрний технікум Білоцерківського НАУ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Маслівський технікум Установчою конференцією студентів
Білоцерківського НАУ Маслівського технікуму БНАУ
В.о. директора _________Н.М.Пахович
від «___» _____________ 20___ р.

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ

Студенти технікуму мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • забезпечення стипендіями, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • користування послугами закладів охорони здоров"я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров"я;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв"язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою технікуму;
 • участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально - виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організація дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у об"єднанні громадян;
 • право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів технікуму;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Студенти технікуму мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Студенти технікуму зобов"язані:

 • присвятити все своє життя благодійній справі - служити своєму народові та своїй державі;
 • додержуватися законів, моральних та етичних норм;
 • додержуватися Положення та правил внутрішнього розпорядку технікуму;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний та культурний рівень;
 • відпрацьовувати в позанавчальний час всі види пропущених занять.

Випускники технікуму, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов"язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Випускники технікуму, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

Якщо ти Студент!

 • Ти є вільним та рівним у своїх правах. Всі повинні ставитися один до одного по-братськи.
 • Ти маєш право ходити до технікуму і вчитися; технікум повинен сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.
 • Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
 • Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
 • Ти повинен зберігати вірність своїй Батьківщині, сім"ї, друзям.
 • Ти повинен поважати погляди інших, рахуватися з їх думкою.
 • Ти повинен бути ввічливим з усіма, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
 • Завжди берегти честь технікуму, підтримувати та поповнювати його славні традиції.
 • Наполегливо оволодівати наукою.
 • Приймати активну участь в суспільному житті технікуму та розвитку студентського самоврядування.
 • Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

Держава, Конституція України, "Декларація прав та обов"язків студентів", Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.