Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/

Загальні положення про циклову комісію агрономічних дисциплін

Загальні положення про циклову комісію агрономічних дисциплін

 1. Циклова комісія створюється для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.
 2. Циклова комісія створюється згідно з Положенням про державний вищий заклад освіти та Статутом.
 3. Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше трьох осіб. Циклова комісія об’єднує викладачів споріднених дисциплін і керівників виробничого навчання.
 4. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад затверджується наказом директора вищого навчального закладу терміном на один навчальний рік.
 5. Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво цикловою комісією здійснює голова за додаткову оплату в установленому порядку.
 6. Загальне керівництво роботою циклових комісій навчального закладу здійснює заступник директора з навчальної роботи.
 7. Робота циклової комісії проводиться за планом, який складається щорічно та затверджується заступником директора з навчальної роботи.
 8. Засідання циклової комісії проводять не рідше одного разу на місяць.

Обов’язки голови циклової комісії агрономічних дисциплін

 1. Організація роботи циклової комісії згідно з положенням.
 2. Складання планів роботи циклової комісії.
 3. Організація відвідування занять викладачами.
 4. Керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять.
 5. Розгляд навчально-методичної документації.
 6. Організація контролю за якістю знань студентів.
 7. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше рішень циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії.
 8. Контроль за виконанням планів викладачами.
 9. Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії.

Права голови циклової комісії агрономічних дисциплін

Голова циклової комісії має право :

 1. виносити пропозиції щодо складу комісії,розподілу педагогічного навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів (лабораторій), керівників предметних гуртків;
 2. брати участь у розробці робочих навчальних програм дисциплін;
 3. впроваджувати новітні технології в навчальний процес;
 4. порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення викладачів та студентів та накладання стягнення на них.

Документація циклової роботи агрономічних дисциплін

Нормативна документація, що регламентує організацію навчального процесу аграрного вищого навчального закладу.
Комплекс методичного забезпечення навчальних дисциплін.
Плани роботи.
Протоколи засідань.
Індивідуальні робочі плани викладачів.
Розрахунок і розподіл педагогічного навантаження.
Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.
Матеріали відвідувань занять викладачами.
Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.
Матеріали науково-практичних конференцій, олімпіад,конкурсів, виставок творчих робіт тощо.
Звіти про роботу.

Положення про тиждень циклових комісії агрономічних дисциплін

І. Завдання тижня.
1. Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.
2. Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень педагогічної майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу.
3. Поглибити знання з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін, передбачених навчальним планом аграрного вищого навчального закладу.

ІІ. Функції тижня.
1. Організаційна – тиждень циклової комісії агрономічних дисциплін дозволить внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесі, вдосконалити організаційні здібності студентів.
2. Діагностична – можливість стримувати інформацію про динаміку професійного рівня викладачів та особистісний розвиток студентів.
3. Моделювальна – під час планування тижня розробляють принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності студентів.
4. Пропагандистська – зміст тижня спрямований на інформування студентів про досягнення науки і техніки.

ІІІ. Структура тижня.
Складовими тижня циклової комісії агрономічних дисциплін мають бути відкриті заняття, виховні години з наступним їх обговоренням, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові огляди-конкурси, виставки творчості студентів тощо, засідання циклової комісії. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення.

ІV. Організація та проведення.
1. Тиждень циклової комісії агрономічних дисциплін організовується і проводиться один раз на рік.
2. До участі в роботі тижня залучають всіх бажаючих студентів і, в першу чергу, бажано студентів одного курсу. Можуть бути запрошені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.
3. На розширеному засіданні циклової комісії разом із членами оргкомітету складається програма проведення тижня. При цьому важливе місце відводиться ініціативі самих студентів, хоча особистість викладача, звичайно, грає важливу роль.