`


Робота циклової комісії


Викладачі на своїх заняттях використовують інтерактивні форми, інноваційні технології, ділові ігри. Постійно проводиться робота з підготовки електронних посібників, методичних розробок, щоденників-звітів, робочих зошитів. Лекції з дисциплін професійного циклу читаються з використанням досвіду аграрних підприємств Київської області.Без знань дисциплін «Організація виробництва», «Податкова система», «Страхові послуги» не можна пізнати економічну, фінансову та юридичну сторони діяльності суб’єкта господарювання будь – якої організаційно – правової форми господарювання.Вивчення студентами тенденцій обліку, фінансів, економіки, аналізу, менеджменту, маркетингу, статистики, податкової системи та інших дисциплін економічного циклу доповнюється знаннями сучасних технологій з використанням комп’ютерної техніки, зокрема – програми 1С:Підприємство. А це значною мірою підвищує рівень підготовленості майбутніх спеціалістів до реалій сьогодення.Постійно ведеться пошук цікавих і неординарних форм і методів аудиторної та поза аудиторної роботи. Зокрема, досить цікаво та результативно проводяться виїздні заняття - екскурсії до передових господарств району. Продуктивною була зустріч із провідними фахівцями та керівниками СТОВ «АГРО-СВІТ Карапиші»Майбутні менеджери вивчають секрети керівництва сучасною фірмою спілкуючись з її керівником. Директор СТОВ «АГРО СВІТ Карапиші» Даниленко Валентина Петрівна завжди знаходить час передати свої професійні знання та організаторські здібності студентам, оскільки сьогодення потребує лише висококваліфікованих, відданих інтересам професії спеціалістів.Поряд з навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання, зокрема про водять масові предметні заходи (олімпіади, конкурси, «круглі столи», брейн-ринги, тощо)Під час проведення практичних занять студенти розраховують показники, проводять порівняльний аналіз на основі даних базових аграрних підприємств ПрАТ «Київ-Атлантик», ВАТ Миронівський ЗВКК, «Легко», «Наша ряба», та ін., що дозволяє студентам оцінювати реальну ситуацію на виробництві.Колектив циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько-патріотичною життєвою позицією. Зусилля направлено на формування самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній та культурній сферах життя.Курсові роботи студенти виконують на прикладі підприємств з обов’язковим захистом та презентацією.Виступи студентів на семінарських заняттях з дисципліни «Економічна теорія» проходять цікаво, яскраво та емоційно.Викладачі циклової комісії організовують зустрічі студентів з керівниками та спеціалістами підприємств, банків, представниками Державного казначейства України, Державної податкової служби, страхових компаній міста Миронівка.Професія фінансиста є універсальною і перспективною. Високе суспільне значення фінансової професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Популярним стало проводити відкриті виховні заходи професійного спрямування націлених на поглиблене вивчення провідних дисциплін. Таким заходом є проведення викладачами циклової комісії відкритого заходу на тему: «Ми вивчаємо фінанси».Велику увагу викладачі циклової комісії приділяють проведенню позаурочних заходів. Щорічно проводиться тиждень циклової комісії, під час якого студенти беруть участь у олімпіаді з економічних та фінансових дисциплін, ділових іграх, КВК, конкурсах навчальних груп з фотостінгазет, бізнес-планів.Студенти з цікавістю відвідують гурток «Менеджер», де вони працюють над цікавими проблемами, які потім висвітлюють у реферативних доповідях на засіданнях гуртка, на студентських конференціях, в курсових роботах та на семінарах.Великою популярністю серед студентів користуються заходи, які проводяться з використанням нетрадиційних форм і методів.
Досить цікаво проводиться рольова гра на тему: «Моя професія - менеджер», що сприяє поглибленню інтересів та нахилів до майбутньої професії, стійкому ставленню до майбутньої діяльності.
Професійне виховання під час таких заходів спрямоване до формування любові до обраного фаху, бажання стати професіоналом у своїй справі, зробити кар’єру і забезпечити добробут для своєї родини.Майбутні агрономи під керівництвом викладачів циклової комісії проводять цікаву студентську конференцію на тему: «Секрети підприємництва». Матеріали конференції є дуже цікавими для студентів всіх спеціальностей.Особливої уваги заслуговує робота викладачів циклової комісії із студентами заочної форми навчання, багато з яких працює саме за обраною спеціальністю. Спілкування з таким контингентом студентів завжди цікаве як на заняттях так і в поза аудиторний час. Завдячуючи міцним професійним знанням здобутим у Маслівському аграрному технікумі студенти можуть, на конкурсній основі, отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності, у відділах земельних ресурсів, в банківських установах, в органах місцевого самоврядування, в районних, обласних адміністраціях, у приватних фірмах.Студент повинен вміти працювати з книгою, одержувати професійну інформацію з різних джерел, тому, що значна частина навчального матеріалу, згідно навчальних планів виноситься на самостійне вивчення. Оскільки економічні дисципліни є досить важливими і мають певну специфіку, завдання викладачів циклової комісії – навчити студента працювати у читальному залі, виділяти головне, узагальнювати, конспектувати та засвоювати самостійно заданий матеріал. Все це змушує студентів звертатися у бібліотеку, де крім підручників журналів та книжок є комп’ютери з електронними підручниками та електронним варіантом лекцій.Викладачі фахових дисциплін поєднують навчальний процес з пошуковою роботою, сприяють участі студентів у наукових конференціях та конкурсах. Зокрема вдало було проведено студентську науково-практичну конференцію на тему «Економіка Миронівського району – проблеми та перспективи».Перегляд студентами мультимедійних презентацій з дисципліни «Фінанси».Особливістю циклової комісії є багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагають студентам здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті. Для цього використовується не лише час лекцій, семінарів та практичних занять, але й групові та індивідуальні консультації згідно графіка або по мірі необхідності.Викладачі циклової комісії проводять виховну та профорієнтаційну роботу, що сприяє всебічному розвитку студента, пропагуванню здорового способу життя. Колектив циклової комісії працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення з історією та культурою рідного краю. Цьому сприяють цікаві екскурсії із професійним спрямуванням.


Частим гостем у Маслівському АК БНАУ є представники Білоцерківського НАУ. На захист звітів з переддипломної практики спеціальності «Фінанси та кредит» завітав перший проректор з організаційної роботи, професор, доктор наук Новак Віталій Петрович, який провів цікаву бесіду зі студентами на економічну тематику.Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» успішно захистили звіти з переддипломної практики, керівником якої була досвідчений викладач економічних дисциплін Долинюк Галина Василівна. До написанні звітів та до їх захисту студенти віднеслись відповідально, старанно та з творчим підходом. Тому на всі додаткові питання, які задавали члени комісії – Пахович Наталія Марківна та Макаренко Юлія Михайлівна студенти дали повні змістовні відповіді.